Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schoonheidssalon Reini

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail of via onze facebook pagina, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen 
Schoonheidssalon Reini en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Reini persoonlijk, e mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal
Schoonheidssalon Reini het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Schoonheidssalon Reini de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Schoonheidssalon Reini moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

3. Betaling
Schoonheidssalon Reini vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 
Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

4. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Schoonheidssalon Reini tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon Reini aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Reini neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Schoonheidssalon Reini behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Reini zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Geheimhouding
Schoonheidssalon Reini is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon Reini verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon Reini is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Schoonheidssalon Reini niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

7. Beschadiging & diefstal
Schoonheidssalon Reini heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Reini meldt diefstal altijd bij de politie. 

8. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Reini. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Reini de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

9. Gegevens
U dient ten alle tijden uw juiste persoonsgegevens te vermelden aan Schoonheidssalon Reini. E mail, telefoon nr. en  uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. Schoonheidssalon Reini zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Reini het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Schoonheidssalon Reini zijn maximaal 1 jaar geldig, na datum van afgifte.